Elitarny „zielony” rejestr zobowiązuje

Elitarny „zielony” rejestr zobowiązuje

Dodano: 
ENERGA – farma wiatrowa Przykona
ENERGA – farma wiatrowa Przykona / Źródło: ENERGA
Energa z Grupy ORLEN widnieje w elitarnym rejestrze systemu ekozarządzania i audytu EMAS od 5 lat. Dzięki wdrożeniu systemu EMAS wzrasta konkurencyjność i zdolność do osiągania coraz lepszych wyników finansowych. Jednocześnie Energa zmniejsza negatywny wpływ procesów produkcyjnych na środowisko. Na obecność Energi w rejestrze EMAS przekładają się konkretne inwestycje. W 2020 r. udział odnawialnych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich aktywów wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc.

Energa jest jednym z liderów wśród krajowych grup energetycznych pod względem rozwoju OZE. W lipcu 2020 roku, po rozpoczęciu pracy przez Farmę Wiatrową Przykona, udział odnawialnych źródeł w łącznej mocy zainstalowanej wszystkich aktywów wytwórczych Energi wzrósł do 39 proc. Ponadto, w trzecim kwartale 2020 roku źródła odnawialne Energi z Grupy ORLEN wytworzyły o blisko 30 proc. więcej energii elektrycznej, niż w tym samym okresie roku 2019

Grupa planuje też kolejne inwestycje w nisko- i zeroemisyjne źródła, wspierając w ten sposób dążenie Grupy ORLEN, swojego dominującego akcjonariusza, do osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku.

Na obecność Energi w rejestrze EMAS przekładają się konkretne inwestycje. Energa co roku prowadzi wiele własnych działań modernizacyjno-remontowych mających na celu oszczędności energetyczne. Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych w Enerdze w 2019 r. było o 18 proc. niższe niż rok wcześniej. Energa realizuje obecnie współfinansowany przez Unię Europejską projekt Smart Grid, dotyczący przebudowy sieci do standardów inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Polega on na montażu inteligentnego opomiarowania i automatyzacji sieci, dzięki czemu ograniczane jest zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych, a jednocześnie redukcji ulega emisja dwutlenku węgla. Smard Grid przyczynia się do zwiększenie dynamiki rozwoju prosumenckich mikroinstalacji OZE i rozwoju energetyki rozproszonej, zwiększając tym samym bezpieczeństwo energetyczne. Wspiera również wzrost produkcji „zielonej energii” w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Wdrażanie Smart Grid pozwala też na aktywizację odbiorców (prosumentów) na rzecz poprawy efektywności użytkowania energii.

ENERGA – farma fotowoltaiczna Czernikowo

Energa Operator systematycznie redukuje straty energii w przesyle i dystrybucji poprzez modernizację stacji słupowych, transformatorów oraz dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych.

EMAS

EMAS jest elitarnym i dobrowolnym systemem wiarygodnego raportowania środowiskowego, promowanym przez Komisję Europejską. To proces ustawicznego doskonalenia i poprawy systemów zarządczych, dzięki którym spółki osiągają swoje cele biznesowe, uwzględniając jednocześnie niezbędne cele środowiskowe i energetyczne. EMAS pełni ważną rolę w realizacji przyjętego przez Rząd RP w 2017 roku kierunku gospodarczego, jakim jest wdrażanie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Dzięki wdrożeniu w danej organizacji systemu EMAS wzrasta jej konkurencyjność i zdolność do osiągania coraz lepszych wyników finansowych. Jednocześnie zmniejsza ona negatywny wpływ procesów produkcyjnych na środowisko, np. poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych, dwutlenku siarki czy tlenków azotu do powietrza, ale także przez zmniejszenie ilości produkowanych odpadów.

Aby utrzymać status w tym elitarnym rejestrze, Grupa Energa co roku przedstawia dowody skutecznego funkcjonowania oraz utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania EMAS w swoich spółkach. W 2020 roku przestrzeganie niezbędnych wymogów rozporządzenia EMAS zostało potwierdzone przez zewnętrznego audytora, który przeanalizował i pozytywnie zweryfikował wszystkie spółki grupy kapitałowej. Dzięki temu, decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Energa przedłużyła wpis do rejestru na 2021 rok.

Źródło: ENERGA
 0

Czytaj także