Kolejne firmy dołączają do prac przy budowie Baltic Pipe

Kolejne firmy dołączają do prac przy budowie Baltic Pipe

Dodano: 
Gaz-system, prace przy gazociągu
Gaz-system, prace przy gazociągu / Źródło: Gaz-system
Budowa gazociągu podmorskiego Baltic Pipe nabiera rozpędu – prowadzący ją GAZ-SYSTEM wybrał kolejnych podwykonawców do nadzorowania budowy tej strategicznej dla bezpieczeństwa energetycznego Polski inwestycji.

Rozpoczyna się budowa gazociągu Baltic Pipe, kluczowego dla bezpieczeństwa energetycznego Polski projektu. Umożliwi on transport gazu ze złóż norweskich poprzez Danię do Polski, a także do użytkowników końcowych w sąsiednich krajach. Uruchomienie przesyłu planowane jest na październik 2022 roku. Baltic Pipe pozwoli także na przesył surowca w drugą stronę, czyli z Polski do Danii. Przedsięwzięcie prowadzone jest przez polski GAZ-SYSTEM oraz Energinet, operatora duńskiego systemu przesyłowego gazu i energii. W ramach projektu Baltic Pipe przewiduje się do 2022 roku wybudowanie w sumie sieci około 900 km gazociągów, którą utworzy ułożona na dnie Mórz Północnego i Bałtyckiego infrastruktura, tłocznia gazu w Danii oraz rozbudowane systemy przesyłowe w obu krajach.

Dołączają kolejni eksperci

W ramach realizacji projektu Baltic Pipe w czerwcu 2020 roku GAZ-SYSTEM podpisał kontrakt z firmą Bureau Veritas Polska, która pełnić będzie usługę kompleksowego nadzorunad dostawą agregatów sprężarkowych poprzez udział w testach, odbiorach i sprawdzeniach oraz usługę doradztwa na rzecz GAZ-SYSTEM w związku z odbiorami urządzeń i dokumentacji wytworzonej w związku z produkcją, dostawą, odbiorami i testami agregatów sprężarkowychUrządzenia o mocy od 5 do 10 MW zostały zakupione przez polskiego operatora gazociągów przesyłowych od amerykańskiej firmy Solar Turbines i trafią odpowiednio: do Tłoczni Gazu Goleniów, Tłoczni Gazu Gustorzyn i Tłoczni Gazu Odolanów. Dostawa ma zostać zrealizowana w ciągu 18-20 miesięcy od dnia podpisania umowy.

GAZ-SYSTEM wybrał też firmy do nadzorowania budowy podmorskiej części Baltic Pipe. Podpisane umowy zapewnią usługi nadzoru inwestorskiego i środowiskowego podczas prac budowlano-montażowych na dnie morza oraz w miejscach tzw. lądowania gazociągu w Polsce i w Danii. Nadzory inwestorskie świadczone będą na podstawie umów z firmami: Brunel Energy Europe BV, Nova People AS oraz Premier Technical Resources Ltd. Gwarantują one GAZ-SYSTEM dostęp do posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie we wszystkich wymaganych przez spółkę obszarach inspektorów nadzoru. Wybrani wykonawcy są znanymi agencjami w branży oil&gas. Zapewni to odpowiednią jakość usług i profesjonalny nadzór nad budową gazociągu Baltic Pipe. Rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze w tym kwartale.

Minimalny wpływ na środowisko naturalne

Do sprawowania nadzoru środowiskowego w trakcie budowy wybrano Ramboll Danmark A/S. Firma ta była odpowiedzialna za prace analityczne, badawcze i projektowe, niezbędne do uzyskania wymaganych pozwoleń na budowę gazociągu. Zaangażowanie Ramboll w projekcie Baltic Pipe oraz doświadczenie w prowadzeniu tego typu prac w rejonie Morza Bałtyckiego były jednymi z kluczowych kryteriów decydujących o wygraniu przetargu. W ramach umowy Ramboll Danmark A/S zapewni weryfikację zgodności prac budowlano-instalacyjnych z wydanymi decyzjami administracyjnymi. Będzie także nadzorował działania wpływające na ograniczenie do minimum oddziaływania inwestycji na środowisko. Zakres umowy obejmuje zarówno prace dotyczące dokumentacji projektowej, jak i prace na placu budowy oraz w portach, z których będą korzystać statki zaangażowane w działania budowlano-instalacyjne.

Pod koniec czerwca GAZ-SYSTEM wybrał też firmę do świadczenia usługi Inspektora Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. Marine Warranty Surveyor) dla prac na Morzu Bałtyckim. Jest to Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH, która jest częścią międzynarodowej grupy DNV GL. W ramach umowy zapewni ona udział w projekcie inspektorów należących do Stowarzyszenia Morskich Inspektorów Bezpieczeństwa Żeglugi (ang. The Society of Offshore Marine Warranty Surveyors). Ich zadaniem będzie zarówno weryfikacja dokumentacji projektowej i planów pracy pod względem zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, jak również bezpośredni nadzór w miejscach realizacji prac, związanych z budową gazociągu podmorskiego. Pełnienie tego nadzoru jest jednym z warunków zawartego przez GAZ-SYSTEM ubezpieczenia inwestycji – obejmującego wszystkich jej uczestników (polisa typu WELCAR). Głównymi obszarami zainteresowania inspektorów będą m.in. akceptacja i dopuszczanie jednostek pływających, transport morski, operacje przeładunkowe, układanie gazociągu na dnie morskim oraz budowa tuneli w rejonie linii brzegowej w Polsce i Danii.

Inwestycja w fazie realizacji

W ostatnim czasie GAZ-SYSTEM podpisał także umowę z firmą Delta Energy Services AS, której inspektorzy w imieniu GAZ-SYSTEM sprawują nadzór nad jakością produkcji i dostaw rur na potrzeby projektu Baltic Pipe. Weryfikacja obejmuje m.in. kwestię zgodności technicznej i jakościowej zarówno z wymaganiami GAZ-SYSTEM, jak i ze standardami międzynarodowymi. Kontrola dotyczy wielu etapów całego procesu, w tym wytopu stali, walcowania blach, produkcji rur, nanoszenia na nie odpowiednich powłok oraz transportu. Natomiast na przełomie kwietnia i maja GAZ-SYSTEM podpisał umowę z Saipem Limited na zrealizowanie prac związanych z ułożeniem gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego. Prace budowlano-montażowe obejmą także miejsca tzw. lądowania gazociągu, czyli połączenia części podmorskiej z odcinkami lądowymi w Polsce i Danii. Wartość kontraktu to ok. 280 milionów euro.

Podpisana przez GAZ-SYSTEM umowa z Saipem, wykonawcą podmorskiej części gazociągu Baltic Pipe, oznacza, że cała inwestycja nie tylko uzyskała wszystkie wymagane pozwolenia na budowę, zarówno w Danii jak i w Polsce, ale weszła już w fazę realizacji. Inwestorzy, zarówno GAZ-SYSTEM jak i duński Energinet, mają podpisane umowy z wykonawcami prac budowlanych i dokonali zakupów rur i niezbędnych elementów technicznych dla nowych i rozbudowywanych tłoczni gazu. Baltic Pipe, kluczowa dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i ważna dla Unii Europejskiej inwestycja, jest realizowana dokładnie zgodnie z przyjętym harmonogramem. Gaz z Szelfu Norweskiego popłynie nową trasą do Polski 1 października 2022 roku.

Czytaj też:
Baltic Pipe dla niezależności energetycznej Polski

Projekt o znaczeniu wspólnotowym

Baltic Pipe został uznany za strategiczny projekt infrastrukturalny, wpisujący się w rządową strategię gazową (obok gazu importowanego w formie LNG i krajowego wydobycia), mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Utworzenie nowego korytarza dostaw gazu będzie też miało istotne znaczenie dla powstania wewnętrznego europejskiego rynku energii, a sam projekt zbieżny jest z celami polityki energetycznej Unii Europejskiej, którymi są: wzmocnienie konkurencji, integracja rynków gazu, podniesienie bezpieczeństwa dostaw, niskoemisyjność oraz skuteczne wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Pojawienie się nowych uczestników na rynku gazu w Polsce zwiększy też jego konkurencyjność i zapewni ciągłość dostaw. Łączna kwota wsparcia ze strony UE dla projektu Baltic Pipe wynosi maksymalnie 266,8 mln euro.

Realizacja inwestycji zapewni regionowi bardzo potrzebną dywersyfikację nie tylko źródeł ale także kierunków dostaw. Oznacza to większe bezpieczeństwo energetyczne dla odbiorców gazu ziemnego, możliwość wejścia na rynek nowych uczestników i potencjalny wzrost zapotrzebowania na gaz ze względu na jego większą dostępność. Te elementy są kluczowe dla rozwoju regionalnych rynków. Projekt Baltic Pipe może w przyszłości promować w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego większe wykorzystanie gazu jako źródłaenergii i ciepła, zastępując nim wysokoemisyjne paliwa, dla poprawy jakości powietrza w regionie.

Więcej o inwestycji dowiesz się na stronie www.baltic-pipe.pl

Opracowała:
Źródło: WPROST.pl
 0

Czytaj także