Zielone euroobligacje sfinansują zielone projekty PKN ORLEN
Artykuł sponsorowany

Zielone euroobligacje sfinansują zielone projekty PKN ORLEN

Dodano: 
Farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne
Farma wiatrowa – zdjęcie ilustracyjne Źródło:Unsplash / Arteum.ro
PKN ORLEN zakończył emisję zielonych, siedmioletnich euroobligacji o wartości pół miliarda euro. Popyt na nie sześciokrotnie przewyższył wartość emisji.

5 tys. siedmioletnich zielonych euroobligacji o łącznej wartości 500 mln euro wyemitowanych przez PKN ORLEN rozeszło się na pniu. O ogromnym zainteresowaniu krajowych i zagranicznych inwestorów świadczy fakt, że w ramach budowy księgi popytu złożono aż 234 zapisy na łączną kwotę blisko 3 mld euro. A to o 600 proc. więcej niż wyniosła wartość emisji.

Atrakcyjna inwestycja

Pierwszy miliard euro zapisów udało się zebrać w niespełna półtorej godziny od rozpoczęcia budowy księgi popytu. Nabywcami ostatecznie stało się 182 inwestorów z 26 krajów. W emisji wzięły udział liczne międzynarodowe fundusze typu asset management, w tym duże grono tych najbardziej zielonych, a najwięcej obligacji (62 proc.) trafiło właśnie do funduszy inwestujących głównie w zielone aktywa (tzw. green investors). Gros inwestorów pochodziło z Europy Środkowej – Niemiec, Austrii czy Szwajcarii (44 proc.) i Polski – 23 proc.

Dla PKN ORLEN zakończona sukcesem pierwsza emisja zielonych euroobligacji jest potwierdzeniem tego, że stanowią one bardzo atrakcyjną opcję inwestycyjną zarówno dla krajowych, jak i międzynarodowych inwestorów.

Bardzo duże zainteresowanie zielonymi euroobligacjami Koncernu znalazło odzwierciedlenie w cenach oferowanych papierów. Przy zbieraniu zapisów PKN ORLEN dwa razy obniżał poziom cenowy oferowanych obligacji, z pierwotnych 160-165 punktów bazowych, poprzez 135-140 punktów bazowych, dochodząc finalnie do 125 punktów bazowych ponad Mid-Swap. To najniższa cena w historii Koncernu.

Zielone wydatki

Na co zostaną przeznaczone pieniądze zebrane obecnie od inwestorów? Środki pozyskane dzięki emisji zielonych euroobligacji posłużą na sfinansowanie realizowanych przez Grupę ORLEN zielonych projektów w zakresie budowy i akwizycji nowych mocy produkcyjnych OZE, m.in. farm wiatrowych, dalszego rozwoju sieci szybkich ładowarek aut elektrycznych oraz infrastruktury tankowania autobusów i samochodów wodorowych, a także rozwój instalacji do recyklingu odpadów.

Emisja zielonych euroobligacji jest pierwszą polska emisją zrealizowaną przez firmę spoza sektora finansowego, która uzyskała certyfikat Climate Bonds Initiative (CBI). Ten certyfikat potwierdza, że projekty zrealizowane ze środków pochodzących z emisji pozytywnie kontrybuują do osiągnięcia celów zapisanych w Porozumieniu Paryskim w zakresie ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz osiągnięcia zero emisyjności najpóźniej do roku 2050. CBI świadczy również o zastosowaniu najlepszych rynkowych standardów w zakresie integralności klimatycznej, transparentności oraz wykorzystania środków pochodzących z emisji.

Co więcej, na stronie internetowej koncernu zostały opracowane i opublikowane zasady zielonego i zrównoważonego finansowania, czyli tzw. Green Finance Framework PKN ORLEN. W dokumencie tym określono cele zielonego finansowania oraz rodzaje inwestycji, na które przeznaczane będą środki z emisji euroobligacji, tj. rozwój odnawialnych źródeł energii, czysty transport i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu środowiska, w tym recykling. Realizacja tych celów zarówno w zakresie wydatkowania środków z emisji, jak i ich wpływu na środowisko będzie poddawana cyklicznej, przeprowadzanej minimum raz w roku, weryfikacji przez audytora Grupy ORLEN oraz raportowana przez PKN ORLEN, aż do momentu wykupu zielonych obligacji.

Przygotowany przez PKN ORLEN Green Finance Framework został również zweryfikowany przez Vigeo Eiris, spółkę zależną Moody’s Corporation, oceniającą działalność emitentów w obszarze ESG. Na tej podstawie Vigeo Eiris wydało dla PKN ORLEN niezależną opinię, która potwierdza zgodność zasad Green Finance Framework przygotowanych przez spółkę z międzynarodowymi standardami w tym obszarze (Green Bond Principles i Climate Transition Finance Handbook).

Finansowanie z programu

Emisja zielonych obligacji odbyła się w ramach Programu emisji średnioterminowych euroobligacji (EMTN) utworzonemu 13 maja tego roku przez PKN ORLEN. Prospekt emisyjny dla tego programu ustanowiony przez Koncern został zatwierdzony przez Centralny Bank Irlandii. Na jego podstawie PKN ORLEN będzie mógł dokonywać wielokrotnych emisji euroobligacji, w wielu transzach i walutach, o różnej strukturze odsetkowej i terminach zapadalności. Łączna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych euroobligacji jednocześnie nie przekroczy 5 mld euro lub równowartości tej kwoty w innych walutach. Program otrzymał oceny ratingowe na poziomie Baa2 od agencji Moody’s Investors Service oraz BBB- od agencji Fitch Ratings.

Powołanie programu EMTN otwiera koncernowi dostęp do stabilnego źródła finansowania przyszłych inwestycji, szczególnie tych opartych na zrównoważanym rozwoju, który obok odpowiedzialnego biznesu jest zasadniczym elementem strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 roku. W ramach tej strategii PKN ORLEN zadeklarował, że do 2030 roku zredukuje emisję CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej. Zgodnie z założeniami, inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinansowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i obligacje zielone emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku.

Euroobligacje na parkiet

Euroobligacje zostaną zarejestrowane w międzynarodowym systemie rejestracji papierów wartościowych prowadzonym przez Euroclear Bank lub Clearstream Banking. Spółka będzie się ubiegać o dopuszczenie euroobligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wcześniej PKN ORLEN dwukrotnie wyemitował na rynku polskim obligacje zrównoważonego rozwoju z oprocentowaniem opartym o poziom ratingu ESG.