Miliardowe inwestycje Grupy ORLEN w farmy wiatrowe

Miliardowe inwestycje Grupy ORLEN w farmy wiatrowe

Dodano: 
Morska farma wiatrowa
Morska farma wiatrowa Źródło:Unsplash / Nicholas Doherty
ORLEN kontynuuje wdrażanie swojej strategii w sektorze energetyki wiatrowej. Koncern podjął już finalną decyzję inwestycyjną w sprawie realizacji projektu Baltic Power. Planowana elektrownia wiatrowa wprowadzi do krajowego systemu energetycznego niemal 1,2 GW mocy.

Decyzja inwestycyjna oznacza, że ORLEN ma już wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane i zabezpieczył nie tylko wszystkie elementy infrastruktury farmy, ale także finansowanie projektu. W ramach przygotowań do budowy infrastruktury morskiej, rozpoczął również prace nad budową terminala w Świnoujściu. Baltic Power będzie w stanie dostarczyć czystą energię, wystarczającą do zasilenia 1,5 miliona gospodarstw domowych.

– Rozpoczęliśmy realizację największej w kraju i całym regionie inwestycji w źródła odnawialne. W ciągu trzech lat uruchomimy pierwszą morską farmę wiatrową w Polsce, ale chcemy wykorzystywać nasze doświadczenie i zbudowaną infrastrukturę także przy kolejnych projektach. Przykładem może być rozpoczęta właśnie budowa terminala instalacyjnego morskich farm wiatrowych w Świnoujściu, który będzie wykorzystywany przy realizacji Baltic Power, ale też kolejnych pięciu farmach planowanych przez Grupę ORLEN o łącznej mocy 5,2 GW – powiedział Daniel Obajtek, prezes ORLEN.

Konferencja Baltic Power

Prawie 5 mld euro na Baltic Power

Całkowity budżet projektu szacuje się na około 4,73 mld euro. Obejmuje on wydatki inwestycyjne wraz z zabezpieczeniem w wysokości około 4,05 mld euro, a także koszty finansowania i rezerwę dodatkową. Projekt będzie realizowany w ramach formuły Project Finance – we wrześniu udziałowcy Baltic Power podpisali umowy kredytowe o łącznej wartości około 4,4 mld euro z 25 polskimi i międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Jest to największe finansowanie pozyskane na realizację pojedynczej inwestycji w historii Polski i jedna z największych transakcji tego rodzaju w sektorze energii wiatrowej offshore w Europie.

Inwestycja będzie realizowana wspólnie z kanadyjskim Northland Power. Prace związane z instalacją fundamentów farmy rozpoczną się w 2024 roku, a w kolejnym roku na obszarze farmy zostanie ustawionych 76 turbin wiatrowych Vestas, o jednostkowej mocy 15 MW i wysokości przekraczającej 250 metrów. Obecnie trwa budowa stacji elektroenergetycznej na lądzie, która umożliwi odebranie energii z morza.

Baltic Power ma podpisane umowy z kluczowymi producentami i dostawcami, co gwarantuje ciągłość dostaw w całym łańcuchu produkcyjnym, w tym wykonanie, transport i instalację wszystkich ważnych komponentów farmy. Wśród partnerów są najbardziej doświadczeni na świecie specjaliści od energii wiatrowej offshore, ale też firmy z Polski.

W ramach przygotowań do wdrożenia projektu przeprowadzono szereg działań, takich jak pomiary wietrzności, badania środowiskowe i badania geotechniczne. Te analizy posłużyły do opracowania projektu. W ciągu pięciu i pół roku przygotowań zespół Baltic Power zdobył siedem pozwoleń na budowę, co wymagało zgody ponad 150 instytucji i organów administracyjnych. Dokumentacja budowlana samej farmy liczy ponad 10 tys. stron, a ogólna liczba przygotowanych materiałów sięga niemal 320 tys. dokumentów i opracowań.

Więcej energii z offshore

Baltic Power to nie jedyna inwestycja koncernu w offshore. W ostatnim okresie Grupa ORLEN uzyskała koncesje na budowę pięciu nowych farm wiatrowych na morzu o łącznej mocy wynoszącej 5,2 GW. Spośród tych pięciu koncesji, cztery znajdują się na obszarze Ławicy Odrzańskiej, w okolicach Kołobrzegu. Piąta lokalizacja usytuowana jest na Ławicy Słupskiej i sąsiaduje z terenem, na którym powstaje projekt Baltic Power. Cały proces realizacji tych projektów leży w gestii spółki ORLEN Neptun.

Morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych obszarów rozwoju nowoczesnego sektora energetyki w ramach Grupy ORLEN. Wdrożenie wszystkich projektów morskich farm wiatrowych pozwoli osiągnąć koncernowi około 6,4 GW mocy. Dzięki temu będzie możliwe osiągnięcie celów neutralności emisyjnej.

Mając na uwadze długofalowe inwestycje w sektorze energii wiatrowej na morzu, Grupa ORLEN rozpoczęła również budowę pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego dla farm wiatrowych offshore. Inwestycja, nadzorowana przez spółkę ORLEN Neptun, jest realizowana w porcie Świnoujście. Po zakończeniu budowy w 2025 roku stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych terminali w Europie. Obiekt będzie wyposażony w nabrzeża i place składowe, umożliwiające transport i montaż najnowocześniejszych turbin wiatrowych o mocy 15 MW i większej.

W pierwszej kolejności, terminal ten zostanie wykorzystany do obsługi projektu Baltic Power, a w przyszłości będzie wspierać również realizację innych projektów deweloperów oraz kolejnych inwestycji ORLEN na Bałtyku. Dzięki swojemu korzystnemu położeniu, port w Świnoujściu będzie mógł obsługiwać nie tylko inwestycje w Polsce, ale także te na wodach niemieckich, szwedzkich i duńskich.

Inwestycje także na lądzie

ORLEN inwestuje również w farmy wiatrowe na lądzie. Pod koniec lipca Orlen Wind 3, spółka zależna z Grupy ORLEN, podpisała warunkową umowę z EDP Renewables Polska na zakup trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. Te trzy instalacje wyprodukują roczną ilość energii odpowiadającą zapotrzebowaniu około 240 tys. gospodarstw domowych. Przejmowane aktywa nie tylko należą do najnowocześniejszych, ale także do najbardziej efektywnych farm wiatrowych w Polsce, z wykorzystaniem turbin o mocy 4,2 MW, co stanowi jedne z największych jednostek obecnie stosowanych w kraju.

To nie jedyny projekt Grupy ORLEN w odnawialne źródła energii w Wielkopolsce – funkcjonuje tam również farma wiatrowa Przykona o mocy około 33 MW. Obiekt powstał na terenach zrekultywowanych po kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, gdzie Energa, spółka należąca do grupy ORLEN, planuje stworzenie Centrum OZE. Łącznie w 2022 roku wszystkie elektrownie wiatrowe Energii wyprodukowały 481 GWh, co stanowi 11 proc. całej rocznej produkcji wszystkich źródeł. Farmy są zlokalizowane przeważnie w północnej części Polski, gdzie panują najlepsze warunki do rozwoju energetyki wiatrowej.

Korzyści dla środowiska

Farmy wiatrowe przyczyniają się do znaczącej redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez generowanie czystej energii elektrycznej. Dzięki tylko uruchomieniu Baltic Power przewiduje się zmniejszenie emisji o około 2,8 miliona ton CO2 rocznie. Instalacje korzystają z energii wiatru, która jest dostępna bez ograniczeń, bez emisji gazów cieplarnianych ani zużycia surowców. Powoduje to mniejsze uzależnienie od paliw kopalnych, co jest nie tylko korzystne dla przyrody, ale ma także pozytywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Inwestycje w energetykę wiatrową zmniejszają również emisję innych zanieczyszczeń, takich jak tlenki siarki i azotu oraz pyłów, które stanowią zagrożenie dla ludzi i ekosystemów. Ponadto farmy wiatrowe są stosunkowo mało inwazyjne dla środowiska naturalnego w porównaniu do niektórych innych form produkcji energii. Starannie zaprojektowane i umieszczone w odpowiednich lokalizacjach, minimalizują zakłócenia dla lokalnej fauny i flory, a także rejonów przybrzeżnych.

Zaangażowanie w lokalne społeczności

Projekty związane z farmą wiatrową Baltic Power, budową terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, a także pozostałe inwestycje, wymagają dużej siły roboczej. W naturalny sposób przyczyniają się one do tworzenia miejsc pracy i wzrostu zatrudnienia w regionie w perspektywicznej branży. Inwestycje Grupy ORLEN w rozwijający się sektor odnawialnych źródeł energii stymulują również rozwój społeczności. W miarę wzrostu inwestycji, firmy, dostawcy i przedsiębiorstwa związane z projektem wpływają na ożywienie lokalnych gospodarek oraz wzrost aktywności handlowej i usługowej.

Kluczowy staje się również rozwój infrastruktury, w tym budowa dróg, linii przesyłowych czy modernizacja portów. Projekty przynoszą znaczące wpływy podatkowe dla samorządów lokalnych. Podatki od nieruchomości a także inne opłaty lokalne związane z działalnością farmy wiatrowej i terminala przyczyniają się do zwiększenia dochodów miasta i okolicznych gmin. Finalnie, wszystkie te działania poprawiają jakość życia mieszkańców.