ORLEN pozyskał kapitał w ramach emisji obligacji zrównoważonego rozwoju

ORLEN pozyskał kapitał w ramach emisji obligacji zrównoważonego rozwoju

Dodano: 
ORLEN, zdj. ilustracyjne
ORLEN, zdj. ilustracyjne / Źródło: Orlen
Po raz kolejny obligacje PKN ORLEN – tym razem z 10-letnim okresem wykupu – spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów.

Inwestorzy pozytywnie odpowiedzieli na kolejną już emisję obligacji zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PKN ORLEN z oceną ESG, której poziom będzie determinować wysokość marży, a tym samym oprocentowania obligacji. Koncern wyemitował 10 tys. takich obligacji, o łącznej wartości 1 mld zł, z 10-letnim okresem wykupu oraz stałym kuponem na poziomie 2,875 proc. w skali roku, z możliwością jego zwiększenia o 0,1 proc. lub 0,2 proc. – w zależności od poziomu ratingu ESG, nadawanego przez agencję MSCI ESG Research Limited. ESG to angielski skrót od słów: środowisko (environmental), społeczna odpowiedzialność (social responsibility) oraz ład korporacyjny (corporate governance).

Pierwsza w historii Europy Środkowej emisja

Marcowa edycja była drugą emisją obligacji zrównoważonego rozwoju zrealizowaną przez PKN ORLEN, która wprowadziła do portfela zobowiązań dłużnych stabilny instrument o długim terminie zapadalności, poprawiając tym samym bezpieczeństwo finansowe całej Grupy ORLEN. Dzięki temu firma w pełni wykorzystuje możliwości polskiego rynku kapitałowego, które pozwalają na skuteczne dywersyfikowanie źródeł finansowania projektów. Pozyskane w ten sposób środki umożliwią prowadzenie inwestycji wpływających m.in. na ograniczenie emisji CO2 i rozwój energetyki odnawialnej. To ważny krok do osiągnięcia przez PKN ORLEN neutralności emisyjnej do 2050 roku, a tym samym zajęcia pozycji lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na cele ogólnokorporacyjne, w tym na realizację celu ESG, czyli utrzymanie lub poprawę ratingu ESG. Nabywcami obligacji są inwestorzy, którzy doceniają wartość aktywów stałokuponowych o długim terminie wykupu. Największy udział w emisji przypadł ubezpieczycielom i funduszom inwestycyjnym. Koordynatorem i agentem emisji był Bank Pekao S.A.

Przypomnijmy: w grudniu 2020 roku odbyła się pierwsza emisja obligacji PKN ORLEN opartych o ESG - na okaziciela i z pięcioletnim okresem wykupu. Od razu spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony inwestorów - łączna wartość zapisów w procesie budowy księgi popytu wyniosła 2,2 mld zł, czyli ponad dwa razy więcej niż łączna wartość nominalna obligacji. Co istotne, była to pierwsza w historii Europy Środkowej emisja korporacyjnych obligacji powiązana z ratingiem ESG, czyli z oceną zaangażowania emitenta w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu, którego poziom będzie determinować wysokość marży, a tym samym oprocentowania obligacji. W efekcie koncern uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania - najniższe oprocentowanie w historii spółki i jednocześnie najniższą marżę od czasu kryzysu finansowego w 2008 roku. Pierwsza emisja otrzymała rating kredytowy na poziomie BBB- przyznany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes

PKN ORLEN konsekwentnie dąży do neutralności emisyjnej, efektywności energetycznej i wysokich standardów bezpieczeństwa. Rosnące kompetencje koncernu w obszarze ESG odzwierciedla poprawa oceny ratingowej agencji Sustainaltytics z 2020 roku, gdy PKN ORLEN uplasował się na piątej pozycji spośród 86 firm z segmentu Oil & Gas Refining and Marketing (kategoria Refiners & Pipelines). Jednocześnie koncern awansował do kategorii ocen „Medium Risk” (w 2019 roku znajdował się w kategorii „High Risk”), dla której istnieje średnie ryzyko wystąpienia negatywnych skutków finansowych ze względu na czynnik ESG).

Zrównoważony rozwój i odpowiedzialny biznes to kluczowe elementy strategii neutralności emisyjnej spółki do 2050 roku. Zgodnie z jej założeniami inwestycje realizowane w ramach strategii neutralności emisyjnej będą współfinasowane m.in. poprzez obligacje zrównoważonego rozwoju i zielone obligacje emitowane przez PKN ORLEN na europejskim rynku kapitałowym.

Jakie są najważniejsze założenia strategii Grupy ORLEN do 2030 roku? Na początku września ub.r. PKN ORLEN zadeklarował redukcję emisji CO2 o 20 proc. z obecnych aktywów rafineryjnych i petrochemicznych oraz o 33 proc. CO2/MWh z produkcji energii elektrycznej w ciągu najbliższej dekady. Kluczowym obszarem rozwoju firmy w perspektywie do 2030 roku będzie energetyka oparta głównie o odnawialne źródła energii i wspierana mocami gazowymi. W tym czasie koncern zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika. Pięciokrotny wzrost mocy z OZE planowany jest przy założeniu, że obecnie realizowany projekt morskiej farmy wiatrowej Baltic Power zwiększy potencjał wytwórczy koncernu o maksymalnie 0,6 GW. Grupa ORLEN zwiększy również z 1,1 GW do 2,0 GW moc zainstalowaną w nowoczesnych elektrowniach gazowych. W perspektywie 2030 roku do 20 proc. gazu wykorzystywanego przez Grupę ORLEN będzie pochodziło z własnych zasobów. Uzupełnieniem mocy wytwórczych będzie rozbudowana, nowoczesna sieć dystrybucji Grupy ORLEN, dająca dostęp do szerokiego grona klientów indywidualnych i generująca stabilne zyski. Koncern będzie wdrażał również pilotażowe magazyny energii, umożliwiające optymalizację kosztów dystrybucji energii elektrycznej.

Źródło: Wprost
+
 0

Czytaj także