PZU wspiera zrównoważony rozwój

PZU wspiera zrównoważony rozwój

Dodano: 
OZE, zdjęcie ilustracyjne
OZE, zdjęcie ilustracyjne Źródło: Unsplash / Thomas Reaubourg
Największy ubezpieczyciel w Polsce przystąpił do Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”, inicjatywy na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dołączenie do Partnerstwa i śmiałe podejmowanie działań na rzecz środowiska wpisują się w założenia nowej Strategii ESG Grupy PZU, której celem są m.in. osiągnięcie neutralności klimatycznej czy wspieranie transformacji klimatyczno-energetycznej kraju.

Zmiany klimatu i degradacja środowiska naturalnego to jedne z istotniejszych wyzwań, z którymi przyszło nam się mierzyć. Państwa, instytucje i przedsiębiorstwa muszą włączyć się w walkę o przyszłość kolejnych pokoleń, by te mogły żyć w zdrowych i bezpiecznych warunkach.

W te działania wpisuje się podpisana niedawno przez PZU z Centrum UNEP/GRID-Warszawa umowa Partnerstwa „Razem dla Środowiska”. Tym samym największy polski ubezpieczyciel dołączył do grona firm, izb gospodarczych, instytucji naukowych i badawczo-rozwojowych, jednostek administracji publicznej, centralnej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych zrzeszonych w Partnerstwie SDGs „Razem dla środowiska”. Inicjatywa ma na celu dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz działania z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Zielona przyszłość sektora finansowego

Ubezpieczyciel deklaruje współpracę przede wszystkim w obszarze działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Włączenie się w działania Partnerstwa to dla nas naturalny krok w realizacji strategii ESG „Rozwój w równowadze”, będącej częścią nowej strategii całej Grupy PZU na lata 2021-2024. Sektor finansowy, w tym ubezpieczeniowy, odgrywa kluczową rolę w procesie przestawiania polskiej gospodarki na tryb niskoemisyjny, odporny klimatycznie i zrównoważony zarówno pod względem dokonywanych inwestycji, jak i obejmowanego ryzyka – mówi Joanna Gorczyca, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju PZU. Jednocześnie podkreśla, że PZU jako lider rynku ubezpieczeń chce wyznaczać nowe standardy w obszarze zrównoważonego rozwoju i współpracować z innymi podmiotami, by wspólnie wypracować najlepsze praktyki w tym zakresie.

To jednak nie wszystko. Bowiem uczestnictwo w Partnerstwie to także działania dotyczące innych sfer działania UNEP/GRID-Warszawa, między innymi poszerzania wiedzy i świadomości środowiskowej interesariuszy oraz promowania odpowiedzialnych postaw i wyborów konsumenckich.

– Jako organizacja wspierająca ONZ-owską inicjatywę finansową UNEP Finance Initiative, mobilizujemy sektor finansowy do podążania ku neutralności klimatycznej. Jednocześnie zachęcamy do budowania narzędzi i mechanizmów stymulujących zmiany na rzecz zielonej transformacji gospodarczej w naszym kraju – podkreśla Maria Andrzejewska, dyrektor generalna UNEP/GRID-Warszawa.

PZU dąży ku neutralności klimatycznej

Partnerstwo SDG’s „Razem dla środowiska” zostało powołane przez UNEP/GRID-Warszawa w 2016 roku i jest odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju – szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. PZU już wcześniej, bo w lutym 2022 roku, przystąpił do programu Climate Leadership realizowanego również przez UNEP/GRID-Warszawa, w ramach którego pracuje nad swoim konkretnym zobowiązaniem dotyczącym zmniejszenia presji klimatycznej wynikającej z działalności firmy.

Zaangażowanie ubezpieczyciela w Partnerstwo jest związane ze strategią ESG Grupy PZU na lata 2021-2024, która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej działalności własnej do 2024 roku. By ten cel osiągnąć, spółki Grupy PZU docelowo będą korzystały wyłącznie z zielonej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł, ograniczały zużycie wielu zasobów (m.in. energii, paliw, wody), a także zwiększały udział samochodów hybrydowych oraz elektrycznych w firmowych flotach. PZU planuje, że do roku 2040 neutralni klimatycznie staną się też jego kooperanci i partnerzy biznesowi, a do roku 2050 także klienci ubezpieczeniowi i inwestycyjni. To jednak nie koniec!

Największy polski ubezpieczyciel nie tylko sam się „zazielenia”, ale też aktywnie wspiera transformację klimatyczną polskiej gospodarki. Zaangażował już około 420 mln zł w finansowanie rozbudowy farm wiatrowych, przystąpił do szerokiego porozumienia na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce oraz do porozumienia na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, nabył też obligacje ESG za kwotę 300 mln zł. Niedawno PZU wprowadził także unikatowe na rynku ubezpieczenia instalacji OZE dla klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Przypominamy, że Cele Zrównoważonego Rozwoju są treścią przyjętego we wrześniu 2015 roku przez ONZ globalnego planu na rzecz zrównoważonego rozwoju do roku 2030, zwanego w skrócie Agendą 2030. Dokument ten wyznaczył 17 celów (ang. Sustainable Development Goals – SDGs), których realizacja ma przyczynić się do budowy bardziej zrównoważonej przyszłości, a szczególnie do zniwelowania wszelkich nierówności społeczno-ekonomicznych, przy jednoczesnym rozwoju powiązanym z zachowaniem środowiska przyrodniczego w jak najlepszej kondycji i ograniczeniem negatywnych skutków zmian klimatu.

Inicjatywę Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju od 2016 roku realizuje Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Jest ona odpowiedzią na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych.

Centrum działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. 0

Czytaj także