Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)
Artykuł sponsorowany

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)

Dodano: 
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych Źródło:Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) z siedzibą w Słupi Wielkiej jest Agencją Wykonawczą nadzorowaną bezpośrednio przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. COBORU jest jednostką odpowiedzialną za badania rejestrowe i rejestrację odmian roślin uprawnych, umożliwiającą dopuszczenie odmian do obrotu i uprawy w Polsce, a po wpisaniu do wspólnotowego katalogu odmian, we wszystkich krajach UE.

Nasza instytucja jest również odpowiedzialna za całokształt spraw związanych z administrowaniem ochrony własności intelektualnej w hodowli roślin i nasiennictwie, poprzez przyznawanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian. Na tej podstawie hodowca pobiera opłaty licencyjne za komercyjne wykorzystanie jego odmiany oraz opłaty od posiadaczy gruntów rolnych za używanie przez nich materiału ze zbioru jako materiału siewnego.

PDO – unikat w skali Europy

COBORU prowadzi i koordynuje również system Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego (PDO), którego 25 rocznicę utworzenia świętujemy w bieżącym roku. PDO jest unikatowym w skali Europy systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do Krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowych katalogach odmian, dostępnych na naszym rynku nasiennym. Badania te ukierunkowane bezpośrednio na potrzeby praktyki rolniczej i w zależności od gatunku prowadzone są w kilu lub nawet kilkudziesięciu doświadczeniach polowych, rozlokowanych w najważniejszych rejonach uprawy danego gatunku. Dzięki współpracy wielu instytucji badania te corocznie udaje się zlokalizować w większości punktów doświadczalnictwa polowego istniejących w naszym kraju, w koordynacji oraz pod merytorycznym nadzorem Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej.

Na bazie wyników tych doświadczeń wydawane są liczne publikacje zarówno centralne, jak i regionalne, zawierające obiektywne wyniki doświadczeń i inne informacje o odmianach najbardziej przydatnych i polecanych do uprawy. Na bazie wyników doświadczeń polowych w poszczególnych województwach tworzone są „Listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa”, stanowiąc ważne źródło informacji o przydatności gospodarczej odmian do uprawy w danym terenie.

COBOR

COBORU wspólnie z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza również kontrolę tożsamości i czystości odmianowej prób partii nasion materiału siewnego znajdujących się w obrocie nasiennym w kraju.

Działalność badawczo-doświadczalną niezbędną do realizacji powyższych zadań COBORU prowadzi przede wszystkim we własnych Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian (SDOO) i podległych im Zakładach Doświadczalnych Oceny Odmian (ZDOO), tj. w 50 punktach doświadczalnych zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Corocznie prowadzonych jest ponad 2 000 doświadczeń odmianowych, w których łącznie badanych jest ponad 10 000 odmian roślin uprawnych.

Szersze informacje o działalności COBORU można znaleźć na stronie internetowej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego